Svátost kněžství

Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás (J 20,21). - Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království (Mt 10,7). - To konejte na mou památku (Lk 22,19).

 

V Božím lidu je jediným knězem, tj. Prostředníkem mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus. Člověk je knězem tím, že má podíl na kněžství Krista. Ke Kristu je člověk připojen křtem. Každý pokřtěný, nositel Krista – kněze, má tak účast na Kristově kněžství, je knězem. Kněžskou službu vykonává pokřtěný nejvíce svou aktivní účastí na slavení bohoslužeb. Tento podíl všech pokřtěných na Kristově kněžství nazýváme všeobecné kněžství.

Mezi lidmi, kteří uvěřili, si Ježíš vyvolil apoštoly, aby byli stále s ním. Dal jim hlubší účast na svém kněžství a pověřil je mezi ostatními zvláštní službou. Tak vedle všeobecného kněžství pokřtěných existuje v církvi kněžství služebné neboli svátostné (hierarchické).  Nositelé služebného kněžství jsou zasvěceni tomu, aby hlásali evangelium, aby slavili liturgii, zvláště předsedali bohoslužebnému shromáždění a přisluhovali svátostmi a aby vedli Boží lid ke Kristově lásce. Svátostné kněžství má, na rozdíl od všech ostatních svátostí, tři stupně: biskupské, kněžské a jáhenské.

  

Mám zájem o kněžské svěcení

Toužit po kněžství je krásná věc; kněžství je navíc nikoli záležitostí našich vlastních nápadů, ale Božího povolání.

V případě zájmu je potřeba prostřednictvím svého faráře kontaktovat biskupa místní diecéze. Ten se se zájemcem setká, promluví si spolu o životě a o Božím vedení, a pokud se na tom domluví, zájemce nastoupí cestu směřující ke kněžství. Před přijetím svěcení se vyžaduje ukončené teologické vzdělání a několikaletá formační příprava, která má zajistit duchovní, lidskou a intelektuální zralost kandidáta. Formace probíhá nejčastěji v tzv. semináři, domě, kde pohromadě žijí, studují a modlí se mladí muži připravující se na svou budoucí službu. V České republice je seminář v Praze a Olomouci, kandidáti kněžství mohou formací projít také v české koleji Nepomucenum v Římě.

V případě nejistoty ohledně vlastního povolání je nejlepší mluvit otevřeně se svým duchovním vůdcem nebo s jinou důvěryhodnou osobou, zakořeněnou ve víře a v životě církve. Je možné také obrátit se přímo na svého biskupa nebo rektora kněžského semináře.

Před přijetím kněžského svěcení se vyžaduje přijetí jáhenského svěcení.

Mám zájem o jáhenské svěcení

Toužit po jáhenství je krásná věc; jáhenství je navíc – podobně jako kněžství – nikoli záležitostí našich záměrů a plánů, ale Božího povolání.

V případě zájmu o jáhenství je potřeba prostřednictvím svého faráře kontaktovat biskupa místní diecéze. Ten se se zájemcem setká, promluví si spolu o životě a o Božím vedení, a pokud se na tom domluví, zájemce nastoupí cestu směřující k přijetí jáhenského svěcení. Před přijetím svěcení se vyžaduje ukončené teologické vzdělání a několikaletá formační příprava, která má zajistit duchovní, lidskou a intelektuální zralost kandidáta. Formace probíhá nejčastěji prostřednictvím pravidelného setkávání kandidátů jáhenství se zodpovědným knězem či jáhnem, ve společné modlitbě, sdílení a vzdělávání.

V případě nejistoty ohledně vlastního povolání je nejlepší mluvit otevřeně – v případě, že zájemce je ženatý – se svou rodinou, dále se svým duchovním vůdcem nebo s jinou důvěryhodnou osobou.

Před přijetím jáhenského svěcení se u ženatých kandidátů vyžaduje souhlas manželky, v případě svobodných kandidátů slib celibátu.