Eucharistie

1svprj
(mše svatá, svaté přijímání)

Eucharistie neboli mše svatá, byla ustanovena Ježíšem při poslední večeři, den před jeho smrtí. Pán Ježíš při ní dal svým učedníkům své tělo a svou krev jako pokrm. Eucharistický chléb a víno jsou reálně Tělo a Krev Kristova. Když je přijímáme, osobně se setkáváme s Pánem Ježíšem. Je to vrcholný způsob našeho spojení s oslaveným Kristem na zemi, předjímka dokonalého spojení s Kristem na věčnosti. On sám řekl: "Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky ... Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný ... zůstává ve mně a já v něm" (Jan 6,51.54.56).

Mše svatá je zpřítomněním Ježíšovy oběti – jeho smrti na kříži a zmrtvýchvstání v naší době. Uskutečňuje se při ní pro nás dílo našeho vykoupení. Také je to jeho velikonoční hostina, v níž se nám dává za pokrm, duše se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy. Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého. Ježíš v eucharistii není přítomný materiálně, je však přítomný osobně, neviditelně, skutečně. Celý Kristus je přítomný jak v podobě chleba, tak v podobě vína. Z praktických důvodů se při katolické bohoslužbě podává pouze eucharistický chléb. „Podobojí" (Tělo a Krev Kristova) se podává jen při zvláštních příležitostech. Jednu hodinu před přijetím těla Kristova se má dodržovat eucharistický půst. Voda a nezbytné léky půst neruší.

Kdo může přistoupit k svatému přijímání?

  • ten, kdo je pokřtěn a věří v reálnou přítomnost Krista v eucharistii
  • není ve stavu těžkého hříchu a smířil se s Bohem ve svátosti smíření (zpovědi) a snaží se žít podle této víry,
  • pokud žije v manželství, bylo toto manželství uzavřeno i před Bohem v kostele

Na první svaté přijímání je třeba se řádně připravit

Děti poprvé přistupují ke sv. přijímání po tříleté přípravě v náboženství ve třetí třídě.

Před vlastním přijetím děti spolu s rodiči absolvují bezprostřední přípravu, která je vedená knězem. Začátek přípravy je vždy předem ohlášen.

Dospělí poprvé přistupují po kratší individuální přípravě – informujte se u kněze.