Stanovy farní pastorační rady

...

1. Poslání a úkoly farní pastorační rady

Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství sloužící farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nejplnější život věřících pro Boží království.

Farní rada je poradní sbor faráře ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti. Jednotliví členové farní rady mohou převzít, jsou-li k tomu pověřeni farářem, spoluodpovědnost za některé úkoly vyplývající z péče o farní společenství

Podrobná specifikace úkolů a činnosti farní rady se provádí průběžně na jejích zasedáních a je zachycována v zápisech z těchto jednání. Zápisy jsou k dispozici každému farníkovi u faráře.

2. Funkční období farní rady

Funkční období farní rady jsou čtyři roky.

Funkční období farní rady začíná ustavujícím zasedáním po volbách do farní rady, na kterém její členové vyjádří podpisem příslušné listiny své přijetí členství ve farní radě a ochotu podílet se na její činnosti i přijmout z ní vyplývající odpovědnost.

Funkční období farní rady končí na ustavujícím zasedání po volbách následující farní rady. Na tomto ustavujícím zasedání předá dosavadní farní rada zápisy ze svých jednání nastupující farní radě, o čemž se společně podepíše zápis.

3. Složení farní rady
Farní rada má celkem dvanáct členů: dva z titulu funkce, pět volených farností a pět jmenovaných farářem. Členové z titulu funkce jsou: farář a jáhen.

Farní rada může ke svému jednání přizvat i další účastníky /odborníky na projednávané otázky/. Tito přizvaní účastníci nemají hlasovací právo a účastní se jen těch zasedání, na která jsou pozváni.

4. Vznik a ukončení členství ve farní radě

Členové z titulu funkce získávají své členství ve farní radě ustanovením /dekretem/ do příslušné funkce. Členství ukončují ztrátou /odvoláním, přeložením/ příslušné funkce. Členové volení získávají své členství ve farní radě zvolením ve volbách do farní rady. Členství ukončují jednak skončením svého volebního období, jednak písemným vzdáním se členství nebo úmrtím. Po skončení členství voleného člena farní rady vzdáním se či úmrtím nastupuje na jeho místo ten z nezvolených kandidátů, kdo ve volbách získal nejvíce hlasů z nezvolených kandidátů.

Členové jmenovaní získávají své členství ve farní radě písemným jmenováním farářem na začátku funkčního období farní rady. Členství ukončují jednak koncem funkčního období, jednak písemným vzdáním se členství nebo úmrtím, dále pak tím, že jsou písemně odvoláni farářem, a konečně i tím, že povinně nabídnou nově jmenovanému faráři svou rezignaci nejpozději půl roku poté, co se tento ujal duchovní správy. Za každého jmenovaného člena farní rady, kterému skončilo členství, farář nejpozději do příštího zasedání farní rady jmenuje člena nového.

5. Volby do farní rady

Voleb do farní rady se může účastnit každý farník starší osmnácti let. Farníkem je ten, kdo se pravidelně účastní bohoslužeb v kostele sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou.

Volen může být každý farník starší osmnácti let. Počet funkčních období, na které může být zvolen, není omezen.

Volby se konají vždy po čtyřech letech před skončením funkčního období stávající farní rady. Termín voleb i termín uzávěrky pro návrhy jednotlivých kandidátů do voleb určí farář. Průběh voleb řídí spolu s farářem čtyřčlenná volební komise ustanovená ze zástupců farní rady. Pravidla voleb i stanovené termíny včas oznámí farář v ohláškách a na webových stránkách farnosti.

Kandidáty pro volby do farní rady (jednoho až tři) může navrhovat kterýkoliv farník starší osmnácti let. Návrhy (jméno, adresa kandidáta a případně telefon) se odevzdávají do určené schránky až do data uzávěrky včetně. Volební komise zajistí v případě souhlasu kandidáta zveřejnění jejich jmen a potřebných údajů (fotografie, věk, povolaní, stav) nejpozději čtrnáct dnů před termínem voleb na vývěsce v kostele. Volební komise rovněž připraví v potřebném množství hlasovací lístky se jmény všech navržených kandidátů.

Volby probíhají v neděli, která byla stanovena jako termín voleb. Volby začínají po večerní mši v sobotu před touto nedělí a končí uzavřením kostela po nedělní večerní mši. Volby probíhají v kostele na stanoveném místě. Každý farník volí osobně v den voleb. Z vážných důvodů si může farník vyzvednout hlasovací lístek a ihned odevzdat vyplněný u faráře již během týdne před volební nedělí.

Volí se tak, že volič označí křížkem na hlasovacím lístku nejvíce pět jmen těch kandidátů, kterým dává svůj hlas. Volební lístek, na kterém je označeno více než pět jmen, je neplatný.

V pondělí po volební neděli zahájí volební komise sčítání odevzdaných hlasů. Každý, kdo je na hlasovacím lístku označený, získává jeden hlas. Prvních pět, kteří získali nejvíce hlasů, se stávají volenými členy farní rady. V případě rovnosti hlasů se považují za zvolené všichni kandidáti s týmž počtem hlasů až do naplnění počtu volených členů farní rady. Tam, kde je v rovnosti hlasů více kandidátů než možných členů farní rady, určí z nich zvolené členy volební komise losem. O výsledku voleb vyhotoví volební komise zápis podepsaný všemi jejími členy, uloží jej do farního archivu a na webových stránkách farnosti.

Během následujících dvou týdnů jmenuje farář pět jmenovaných členů farní rady. V neděli po dvou týdnech od voleb pak farář oznámí na vývěsce složení nové farní rady a v ohláškách oznámí termín jejího ustavujícího zasedaní.

6. Způsob práce farní rady

Zasedaní farní rady svolává podle potřeby farář. Ten také řídí její zasedání a určuje pravidla a náplň její práce. Farář je povinen svolat zasedaní farní rady také tenkrát, když o to písemně požádá jedna třetina členů farní rady.

7. Platnost stanov farní rady

Tyto stanovy nabyly platnosti podpisem faráře dne 7.2. 2014.

Ke stažení: stanovy-pastoracni-rady.pdf