Příprava na svátost biřmování - aktuální informace

...

Setkání pro starší biřmovance bude v sobotu 10.09.2022 v 09.00 na faře.

 Svátost biřmování - koncil učí, že svátostí biřmování se pokřtění dokonaleji spojují s církví i s Kristem a jsou obdařeni zvláštní silou Ducha svatého. A proto jsou ještě více povinni a připraveni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdový Kristovy svědkové. Biřmování je završením křtu a křesťanské iniciace a uschopňuje ke službě kmotra. Člověk který není biřmovaný nemůže jít za kmotra ke křtu nebo k biřmování. Přihlásit se může člověk, který je pokřtěný a dovršil již 15 rok věku a má ukončenou základní školní docházku. Přihlášky jsou k dispozici ve zpovědní kapli a odevzdejte je na faru. Příprava bude trvat 1 rok.