Pohřeb biskupa Petra Esterky

...

Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021. Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích. Rozloučení v katedrále na Petrově bude možné sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“

Poděkování českých a moravských biskupů za život a dílo zesnulého biskupa Mons.
Petra Esterky
Diecéze České republiky utvářejí národní společenství Církve, které však není omezeno
hranicemi. Jeho pevnou součástí jsou věřící žijící svou víru na všech kontinentech. Scházejí se
ke mši svaté v českém jazyce, modlí se česky, bohoslovci a kněží studují teologii na
světových univerzitách, aby se mohli vrátit do domácí duchovní správy s větší zkušeností i
rozhledem. Velikou zásluhu na tom má duchovní pastýř, za jehož život dnes děkujeme Pánu.
Čeští a moravští biskupové se proto srdečně připojují ke slovům poděkování za jeho veliké
dílo.
Za dlouhých šedesát let svého vpravdě misionářského úsilí zanechal Mons. Petr Esterka
stopu české a slovenské víry nejenom ve Spojených státech, ale po celém světě. Zakládal
misijní centra, staral se o krajany, pomáhal jáhnům a kněžím v exilu, kteří museli utíkat před
totalitou za povoláním, uváděl je do pastorace a pečoval o ně jako dobrý pastýř. Spolu
s Mons. Karlem Vránou a biskupem Mons. Jaroslavem Škarvadou se zasadil o významné
duchovní i organizační zázemí, které mají čeští a slovenští věřící dodnes Římě. Ve Spojených
státech navázal vzácnou a trvalou spolupráci se zdejší konferencí biskupů i na úrovni
jednotlivých diecézí a farností. Naše uznání zde patří zejména orangeskému biskupovi J.E.
Mons Kevinu W. Vannovi a celé diecézi Orange za podporu a štědrou vstřícnost vůči českým
věřícím.
I když pandemická situace nedovoluje, abychom se zádušní mše svaté zúčastnili osobně, rádi
bychom, aby dnes zaznělo naše srdečné a hlasité poděkování otci biskupu Petrovi za jeho
službu a především Pánu za dar jeho života. V něm se snoubilo Boží volání s jednoznačnou a
odvážnou odpovědí svobodného člověka, který - v duchu svého biskupského hesla „Jděte do
celého světa!“ - Pána následuje, kamkoliv ho pošle. Chováme pevnou víru v to, že cílem jeho
nynější cesty je Boží království, a na přímluvu Panny Marie našeho spolubratra svěřujeme do
milosrdné náruče Toho, kterého po celý život věrně následoval.
Jménem českých a moravských biskupů
Mons. Jan Graubner
předseda ČBK
arcibiskup olomoucký