Obřad obnovy manželského slibu a zasvěcení rodiny Dítěti Ježíš

...

Obřad obnovy manželského slibu a zasvěcení rodiny Dítěti JežíšManželé si najdou vhodnou chvíli, kdy nebudou rušeni dětmi ani povinnostmi. Najdou odvahu, aby před tím druhým vyslovili slova, která možná už léta neřekli. V krajním případě je možné obřad redukovat na čtení z Písma a samotnou obnovu slibu. Nakonec, po obnově slibu, se mohou s dětmi u betléma pomodlit zásvětnou modlitbu k Dítěti Ježíšovi.

Znamení kříže

Pane Ježíši Kriste, stojíme zde před tebou, abychom Ti děkovali za naše manželství a prosili za naše potřeby. Nejprve se zaposlouchejme do Božího slova:

Čtení z 1.knihy Mojžíšovy

Gen 1,26-27

Bůh řekl: „Učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad krotkými zvířaty, divokou zvěří a nad veškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi.“ Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jak obraz Boží ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu.

nebo:

Čtení z 1.knihy Mojžíšovy

Gen 2,18-24

Potom Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil.“ Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašel pomocník, který by se k němu hodil. Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek, a když usnul, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. Ten zvolal: „To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata.“ Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk.

CHVÁLY

Ježíši, chceme se před Tebou sklonit, odhlédnout od toho, co nás tíží, a nechat se unést chválami před Tvou tvář a vyznat, že jsi jediný a pravý Bůh. Přijmi naši chválu.

Ježíši, jsi Trojjediný Bůh... „Chválíme tě, Pane.“

Ty jsi Přítel každého člověka...

Jsi Láska, která nemá konce…

Jsi slitování bez hranic...

Jsi spravedlnost...

Ježíši, Ty jsi bratr všech lidí...

Ty sám hledáš každého z nás...

Promlouváš do našeho srdce a voláš nás jménem…

U Tebe najde odpuštění ten, kdo touží...

Není nic, co bys nemohl odpustit...

Ježíši, Lásko, není nic, co bys nemohl uzdravit...

Pane, není místo, kam bys nemohl vstoupit, kde bys nás nemohl najít...

Chválíme Tvou milosrdnou lásku, Tvůj pokoj a Tvé vítězství...

Oslavujeme Tvou moc a radost...

Chválíme Tě za stvoření, svět, v němž žijeme, za přírodu, lidi, za svět viditelný i naším očím skrytý…

Pane, stvořil jsi člověka jako muže a ženu…

Není nikdo, kdo by zde žil nějak „navíc“ nebo „mimochodem“, s každým máš konkrétní plán...

Vyvyšujeme Boha Otce, který drží vše ve své ruce...

Vyvyšujeme Boha Syna, který stále sestupuje do lidské bídy...

Vyvyšujeme Boha Ducha svatého, který bez přestání tvoří věci nové...

DÍKY

Ježíši, dovol, abychom Ti teď přednesli svoje poděkování. Dostáváme od Tebe den co den veliké množství darů, kterých si většinou ani nevšimneme.

Ježíši, stvořil jsi nás jako muže a ženu. Povolal jsi nás do manželství a Ty sám ses stal jeho součástí v okamžiku přijetí svátosti manželství… „Díky Tobě, Pane.“

Žena: Ježíši, díky za muže, jsou silní, odvážní a rozhodní, stvořil jsi je, aby chránili své manželky a děti, aby vytvářeli bezpečí a jistotu pro své rodiny…

Muž: Díky za ženy, jsou něžné, vnímavé a chápavé, stvořil jsi je pro lásku, aby ji dávaly a přijímaly, aby se jejich srdce i domy staly skutečnými domovy …

Díky, že můžeme žít v manželství a vzájemně si pomáhat do nebe…

Díky za chvíli, kdy jsme se spolu setkali a mohli prožít krásné chvíle známosti…

Díky za důvěru, kdy nás povoláváš k mateřství a otcovství a svěřuješ nám děti…

Díky, že každého muže povoláváš k duchovnímu otcovství, aby budoval na pracovišti přátelství, čestnost a ochotu pomoci…

Díky, že každou ženu voláš k mateřství, aby tam, působí, přinášela lásku, pochopení, radost a něhu…

Ježíši, mohli jsme se podílet na Tvém stvořitelském a byli jsme přítomni zázraku početí a zrození našich dětí…

Ježíši, dal jsi ženám krásu, eleganci a šarm, dal jsi jim úsměv, kterým dokážou rozzářit pochmurný a těžký den…

Pane, mužům jsi dal pevné paže, ve kterých se ženám tak dobře odpočívá…

Ježíši, dal jsi lidem řeč, aby spolu sdíleli svůj život a díky ní se sobě navzájem otvírali a poznávali se…

Pane, dal jsi nám dar intimního setkávání, kdy se v objetí sjednocujeme nejvíc, jak jen to je lidsky možné…

Ty jsi pevnou součástí našeho vztahu, nikdy nás neopouštíš a v každé chvíli, otázce či problému se na Tebe můžeme obrátit…

PROSBY

Pane Ježíši Kriste, vyznáváme, že jsi všemohoucí Bůh a klaníme se Ti. Není nikdo, kdo by nás mohl vytrhnout z Tvé ruky. Jsi to Ty, Bůh, který člověku neustále zpívá tu nejzamilovanější píseň světa. Chceme se teď obrátit na Tvou moc a dobrotu a předkládat Ti své prosby.

Ježíši, přicházíme prosit za náš vztah, posilni důvěru mezi námi... „Prosíme Tě, Pane.“

Odpusť nám, když jsme k sobě byli neuctiví a všední věci brali jako samozřejmost…

Muž: Odpusť, když jsem byl hrubý, necitlivý a přehlížel potřeby a touhy své manželky…

Žena: Odpusť, když jsem ponižovala, pomlouvala a špatně se starala o potřeby svého manžel…

Dotkni se, Pane, naší lásky, která má dlouhou dobu nějakou obtíž, hřích, kterého se nemůže zbavit...

Uzdrav rány, které jsme si způsobili a naplň nás novou nadějí…

Ty jsi Bůh, který ze suchého stromu umí sklidit ovoce, ujmi se našeho vyprahlého manželství…

Vlej novou lásku, novou sílu, Ducha svatého, který rozehřeje, co je studené a zavolá k životu, co v našem manželství skomírá, nebo dokonce umřelo…

Žena: Ježíši, dej, abych byla tou nejlepší přítelkyní svému muži, jíž může svěřit i své nejhlubší obavy a prožívání…

Muž: Pane, dej, abych byl nejlepším přítelem své ženě, aby se na mě mohla obrátit s každou potřebou a sdílet své nejniternější myšlenky a touhy…

Ježíši, často se vracíme v myšlenkách k minulým zraněním, dej, ať dokážeme naplno odpouštět a dávat naší lásce novou šanci…

Dobrý Pane, dej nám milost správně vychovat děti, vyznáváme, že jim často nejsme dobrým příkladem…

Vybav nás novými dary a milostmi ve vztahu k dětem, abychom byli trpěliví, chápaví, ale i spravedliví a zbožní…

Pane, často jsme přepracovaní, nervózní a bez optimismu, dej nám Ducha radosti, který rozzáří náš vztah a domov…

Ježíši, naším úkolem je předat dětem to nejdražší, co máme, víru v Tebe; dej nám, velkou víru a lásku k Tobě, abychom tak své děti inspirovali…

Pane, máme děti v životě směrovat také k výběru vhodných kamarádů, školy, povolání, životních partnerů; dej nám Ducha moudrosti…

Dobrý Pane, proměň naše srdce v srdce Mariino, aby v něm našel každý své místo, dostatek pochopení a lásky…

Ježíši, Lásko, Ty říkáš: „Kdo prosí, dostává, kdo hledá,nalézá, kdo tluče, tomu se otevře.“ Přijmi naše volání a rozmnož naši víru v Tebe, víru ve Tvé vítězství v dějinách i v životě každého z nás. Amen.

OBNOVA SLIBU

Muž:

Já,… , znovu se odevzdávám tobě,… , a přijímám tě za manželku.

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všecko dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.žena:

Já,… , znovu se odevzdávám tobě,… , a přijímám tě za manžela.

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všecko dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ

Modlitbu koná shromážděná rodina u domácího betléma nebo sošky Jezulátka.

Ježíši, Božské dítě,

věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě

a klaníme se ti jako svému Králi.

Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte.

Mnoho národů světa tě takto uctívá.

I my tě uctíváme ve tvém Dětství

jako našeho Pána, Spasitele a Boha,

který všemu vládne a všechno tvoří nové.

Věříme, že nás miluješ,

proto chceme dnes začít nový život.

Prosíme tě, smiluj se nad námi,

odpusť nám naše hříchy

a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte.

Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci

vykonat žádný dobrý skutek.

Dej nám své požehnání, abychom byli schopni

konat alespoň malé skutky lásky.

Odevzdáváme se ti.

Dívej se našima očima,

usmívej se naším úsměvem,

promlouvej našimi ústy,

pracuj našima rukama.

A kdybychom na tebe někdy zapomněli,

připomeň se nám způsobem tobě vlastním –

milosrdenstvím a něžnou láskou.

Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce

jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou.

Amen.