Nouzový stav - co platí v naší farnosti

...

       Situace je stále náročnější, proto vás žádáme o trpělivost a odvahu i do dnů následujících. Velkou výzvou pro obyvatele naší země je doporučení zůstat doma. Z tohoto důvodu platí v naší farnosti tato pravidla:

M Š E   S V A T É

VŠEDNÍ DNY

mše sv. jsou slaveny v kapli sv. Barbory PO, UT, ST, ČT, PÁ v 18.00. Přítomna může být jen rodina, která má zapsaný úmysl na který bude v ten den mše sv. slavena a to v počtu max. 4 osoby.

NEDĚLE

Nedělní mše svatá je přenášena přímým přenosem v 10.00. Sledovat ji můžete na YOU TUBE kanálu naší farnosti. Spustit si jej můžete přes stránky naší farnosti.

S V A T É   P Ř I J Í M Á N Í   a  S V Á T O S T   S M Í Ř E N Í

Svaté přijímání bude možno přijmout v tyto časy:

všední dny 3- 7.11. od 15.30 – 17.00

neděle 8.11. od 11 – 12 hod a od 14.30 – 16.30 h

Ve stanovené časy přicházejte průběžně do kostela. NESHLUKUJTE SE.

Nebo po individuální domluvě tel. 728 370 027 nebo zazvoňte na faře.S V Á T O S T   S M Í Ř E N Í

Ve výše uvedených časech je možné po osobní domluvě přijmout i svátost smíření. Jinak po telefonické domluvě tel. 728 370 027

A D O R A C E

Využívejte možnosti adorace a soukromé modlitby v kostele sv. Prokopa od 8 do 18 h.

F A R A

Všechna setkání na faře se pro následující období ruší.

Farní kancelář bude fungovat jako doposud.

K N Ě Z   N A   T E L E F O N U

V případě nutných věcí je možnost volat na tel. číslo: 728 370 027.

ÚČAST VĚŘÍCÍCH NA SVATBÁCH A POHŘBECH

na těchto obřadech je možná účast max 10 lidí.

Využijme tento čas na setkání s Pánem v Božím slově v našich rodinách a každý večer ve 20.00 se spojme v modlitbě růžence.