Příprava na svátost biřmování

...

Svátost biřmování je potřebná k dovršení křestní milosti... Pokřtěné dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové"(KKC 1285).

     Podle staré praxe západní církve však u dítěte biřmování nenásleduje hned po křtu jako tomu má být u dospělého křtěnce nebo jak tomu je u pravoslavných křesťanů, ale je odloženo až do dospívání nebo dospělosti. Biskupské konference mají stanovit nejnižší věk biřmovanců. U nás je to 15 roků. Řádným udělovatelem biřmování je biskup, za určitých okolností může biřmovat i kněz.

Proč je biřmování důležité?

     Vzpomeňte na apoštoly. Měli nejlepšího učitele, sám Ježíš je naučil modlit se, viděli jeho zázraky, a přece ve zkoušce neobstáli. Jidáš zra­dil, Petr zapřel, ostatní utekli, jen Jan stál pod křížem. Když na ně však sestoupil Duch Svatý, stali se odvážnými svědky zmrtvýchvstalého Krista. Předávali víru a zapalovali v lidech lásku k Ježíši. Přes všechny překážky církev rychle rostla. Duch Svatý skrze ně budoval Boží království ve světě. Že my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali všechny kolem nás? Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se působení Ducha Svatého! On může změnit i dnešní svět!
     Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí. Je to setkání s Ježíšem, který nás k tomu, skrze Ducha svatého, vybavuje potřebnými dary (charismaty). Takovému člověku se také dostává zvláštní pomoci při hledání svého místa v životě.
Slovo „biřmování“ pochází z latinského „firmare“ – posilovat, stvrzovat, upevňovat.
Biřmování je završením křtu a křesťanské iniciace a uschopňuje dospělého křesťana ke službě kmotra. Člověk který není biřmovaný nemůže jít za kmotra ke křtu nebo k biřmování (viz can. 874 CIC).      

     Proto vyzývám všechny dospělé věřící, kteří nejsou biřmovaní, aby se přihlásili k přípravě na přijetí této svátosti. Přihlásit se může člověk, který je pokřtěný a nebyl dosud biřmován a dovršil již minimál 15 rok věku a má ukončenou základní školní docházku. Přihlášky odevzdejte do 30.9.2016 na faru.